نحوه ارسال مقاله

مهلت و نحوه ارسال مقاله: 2 اسفند 97 به آدرس الکترونیکی justice.sm@olgou.ir
تذکر مهم: لازم است ارائه کننده مقاله مشخصات خود را به شرح زیر همراه با ارسال مقاله، در متن ایمیل قید نماید:
نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره تلفن، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه یا حوزه علمیه و آدرس