ثبت نام در كارگروه های تخصصی

با توجه به تخصص و تمایل خود لازم است دو کارگروه تخصصی را جهت حضور علمی انتخاب فرمایید.
مهلت ثبت نام تا 2 اسفند 97