برنامه روز نشست

پنج شنبه 1397/12/09 از ساعت 8 تا 17

دانلود فایل جدول زمانبندی روز نشست
ردیفزمانعنوان برنامهارائه و اداره

1

8:30 - 8:00

دریافت بسته نشست و استقرار در سالن افتتاحیه

کارشناسان

2

9:30 - 8:30

تلاوت قرآن، سرود، پخش کلیپ معرفی مرکز و اندیشکده عدالت

سخنرانی ریاست محترم مرکزالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سخنرانی ریاست محترم اندیشکده عدالت

دبیر علمی نشست (تبیین برنامه علمی و اهداف نشست)

 

دکتر واعظ زاده

حجت الاسلام دکتر میرمعزی

دکتر مخزن موسوی

3

9:45 - 9:30

                                                              پذیرایی

4

12:15 - 9:45

جلسه صبح کارگروههای تخصصی

روسا و دبیران کارگروه ها

برنامه کاری (پیشنهادی):

1.حداقل دو ارائه مقاله (زمان هر مقاله 15 دقیقه)

2. نقد و بررسی ارائه ها و پاسخ به سوالات محوری

5

13:30 - 12:10

                                                   اقامه نماز - صرف ناهار

6

15:45 - 13:30

جلسه بعد از ظهر کارگروههای تخصصی

روسا و دبیران کارگروه ها

برنامه کاری (پیشنهادی):

1. حداقل دو ارائه مقاله(زمان هر مقاله 15 دقیقه)

2. نقد و بررسی ارائه ها و پاسخ به سوالات محوری

7

16:00 - 15:45

                                                              پذیرایی

8

1700 - 16:00

جمع بندی و ارائه پیشنهادات کارگروههای تخصصی

گزارش پایانی دبیر علمی نشست

تحویل گواهی حضور و گواهی ارائه مقاله

روسای کارگروه ها

دکتر مخزن موسوی

کارشناسان کارگروه ها