درباره نشست

اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه

در تکمیل مراحل نظریه پردازی عدالت اجتماعی- بعد از پرداختن به مبانی و مفاهیم عدالت، مولفه ها و معیارهای عدالت در عرصه های چهار گانه - در این نشست علمی قرار بر این است تا با حضور صاحب نظران و پژوهشگران حوزه عدالت، اصول راهبردی تحقق عدالت و تدابیر سند الگوی پایه، مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای لازم برای ارتقاء و تکمیل سند ارائه گردد. در این نشست علمی، راهبرد، به معنای طرح عملیاتی بلندمدت مد نظر بوده و در پی ارائه و واکاوی اصول راهبردی تحقق عدالت اجتماعی اسلامی است که بخشی از آن در سند تدابیر الگوی پایه پیشرفت، مورد توجه بوده است.

شرکت در نشست به هر یک از دو طریق زیر امکان پذیر است:

1- ارائه مقاله در یکی از محورهای چهارگانه (حدود 7000 کلمه حداکثر 14 صفحه)

2- حضور در کارگروه های تخصصی:

 کارگروه اصول راهبردی عدالت سیاسی و بررسی تدابیر سند الگوی پایه

 کارگروه اصول راهبردی عدالت فرهنگی و بررسی تدابیر سند الگوی پایه

 کارگروه اصول راهبردی عدالت اقتصادی و بررسی تدابیر سند الگوی پایه

 کارگروه اصول راهبردی عدالت اجتماعی و بررسی تدابیر سند الگوی پایه

شایان ذکر است؛ مقالات برتر نشست جهت ارائه در هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (نمایه در ISCو چاپ مقالات برتر در مجلات علمی پژوهشی) ارسال خواهد شد.

ضمنا گواهی ارائه مقاله و همچنین گواهی حضور تقدیم خواهد شد.


دبیر علمی نشست: آقای دکتر سیدابوالحسن موسوی
دبیر اجرایی نشست: آقای علی اصغر ربیعی